CHI BỘ TRƯỜNG TIỂU HỌC NAM NGHĨA

Tháng Chín 10, 2017 6:16 chiều

Tổng số Đảng viên: 12 đ/c
 
Ban chi ủy: 
 
1.Bí thư : Đ/c Trần Thị Nhung
 
2. Phó bí thư: Đ/c 
 
3. Ủy viên: Đ/c 
 
 
                                    Danh sách đảng viên
STT Họ và tên Ngày tháng năm sinh Ngày tháng năm vào Đảng
1 Trần Thị Nhung 24/01/1966 23/12/2000
2 Ngô Văn Hiệp 9/11/1975 28/05/1999
3 Hoàng Thị Phượng 3/1/1970 9/7/2002
4 Lại Thị Toan 04/10/1862 9/7/2002
5    Hoàng Thị Thảo 30/05/1968 9/7/2002
6 Trần Thị Bình 12/9/1969 4/9/2004
7 Nguyễn Thị Doan 15/03/1965 17/11/2004
8 Đinh Văn Chính 10/3/1980 17/08/2007
9 Nguyễn Thị Hải Yến 30/07/1977 16/9/2008
10 Nguyễn Tuấn Anh 5/10/1989 23/12/2013
11 Nguyễn Thị Nhật 1993 2014
12 Đỗ Thúy Loan 1993 2014