Thời khóa biểu

Thời khóa biểu lớp 5

LỚP 5A Giáo viên chủ nhiệm : Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ 2 3 4

Thời khóa biểu lớp 4

LỚP 4A Giáo viên chủ nhiệm : Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1 Chào cờ 2 3 4

Thời khóa biểu lớp 3

LỚP 3A Giáo viên chủ nhiệm : Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu `Sáng 1 Chào cờ Toán Tự nhiên và xã hội Toán Tập làm văn 2 Tập đọc Tập đọc Luyện từ…

Thời khóa biểu lớp 1

LỚP 1A Giáo viên chủ nhiệm : Cô Phượng Buổi Tiết Thứ hai Thứ ba Thứ tư Thứ năm Thứ sáu Sáng 1