Thông báo nhà trường

Điểm Học sinh

STT Họ và tên Toán Lý Hóa 1 nguyễn văn A 8 9 7 2 nguyễn văn B 8 8 8 3 Nguyễn văn Bình 9 9 7 4 nguyễn thị lam 7 7 7 5 nguyễn thị ha 7 7 7