Lịch công tác tuần 11 năm học 2018-2019 (Từ ngày 12/11 đến ngày 17/11/2018)

Tháng Mười Một 9, 2018 7:28 chiều
THỨ HAI   

12/11

 – Sinh hoạt đầu tuần,-Lên lớp– Kí duyệt giáo án.  – Lên lớp – Ban giám hiệu
THỨ BA   

13/11

– Lên lớp  – Lên lớp – Ban giám hiệu
THỨ TƯ   

14/11

–  Lên lớp -SH CLB – Ban giám hiệu
THỨ NĂM  

15/11

–  Lên lớp -Lên lớp – Ban giám hiệu
THỨ SÁU   

16/11

– Lên lớp – Lên lớp– Giao ban các tổ, khối – Ban giám hiệu
THỨ BẢY 

17/11

– SH chuyên môn