Lịch công tác tuần 8 năm học 2018-2019 (Từ ngày 22/10 đến ngày 27/10/2018)

Tháng Mười 21, 2018 2:52 chiều
THỨ HAI   

22/10

 – Sinh hoạt đầu tuần,-Lên lớp– Kí duyệt giáo án.  – Lên lớp – Ban giám hiệu
THỨ BA   

23/10

– Lên lớp  – Lên lớp – Ban giám hiệu
THỨ TƯ   

24/10

–  Lên lớp -SH CLB – Ban giám hiệu
THỨ NĂM   25/10 –  Lên lớp -Lên lớp – Ban giám hiệu
THỨ SÁU    26/10 – Lên lớp – Lên lớp– Giao ban các tổ, khối – Ban giám hiệu
THỨ BẢY 

27/10

– SH chuyên môn