Lịch công tác tuần 10 năm học 2018-2019 (Từ ngày 05 đến ngày 10/11/2018)

Tháng Mười Một 3, 2018 11:19 sáng
THỨ HAI   

05/11

 – Sinh hoạt đầu tuần,-Lên lớp– Kí duyệt giáo án.  – Lên lớp – Ban giám hiệu
THỨ BA  

 06/11

– Lên lớp  – Lên lớp – Ban giám hiệu
THỨ TƯ   

07/11

–  Lên lớp -SH CLB – Ban giám hiệu
THỨ NĂM 

 08/11

–  Lên lớp -Lên lớp – Ban giám hiệu
THỨ SÁU   

09/11

– Lên lớp – Lên lớp– Giao ban các tổ, khối – Ban giám hiệu
THỨ BẢY 

10/11

– SH chuyên môn