Lịch công tác tuần 9 năm học 2018-2019 (Từ ngày 29/10 đến ngày 03/11/2018)

Tháng Mười 26, 2018 7:13 chiều
THỨ HAI    

29/10

 – Sinh hoạt đầu tuần,-Lên lớp– Kí duyệt giáo án.  – Lên lớp – Ban giám hiệu
THỨ BA    

30/10

– Lên lớp  – Lên lớp – Ban giám hiệu
THỨ TƯ    

31/10

–  Lên lớp -Kiểm tra giữa kì I – Ban giám hiệu
THỨ NĂM 

 01/11

–  Lên lớp -Lên lớp – Ban giám hiệu
THỨ SÁU   

02/11

– Lên lớp – Lên lớp– Giao ban các tổ, khối – Ban giám hiệu
THỨ BẢY  

03/11

– SH chuyên môn