Công khai đối với CSGD Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT NĂM HỌC 2019-2020

Tháng Sáu 7, 2020 10:43 sáng

Biểu mẫu 05: Thông báo:  Cam kết chất lượng giáo dục của trường tiểu học Nghĩa An, năm học 2019-2020

Link tải: Biểu mẫu 5

 

Biểu mẫu 06: Thông báo:  Công khai thông tin chất lượng giáo dục tiểu học thực tế cuối năm  của trường tiểu học Nghĩa An, năm học 2018-2019

Link tải: Biểu mẫu 06

Biểu mẫu 07: Thông báo: Công khai thông tin cơ sở vật chất của trường tiểu học Nghĩa An đầu năm học  2019-2020

Link tải: biểu mẫu 07

Biểu mẫu 08: Thông báo: Công khai thông tin về đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý và nhân viên của trường tiểu học Nghĩa An đầu năm học  2019-2020

Link tải: Biểu mẫu 08