Công khai đối với CSGD Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT NĂM HỌC 2020-2021

Tháng Chín 29, 2020 5:48 chiều

Căn cứ Công văn số 186/PGDĐT ngày 16 tháng 7 năm 2019 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực về triển khai thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2020 -2021

LINK TẢI: BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN QUY CHẾ CÔNG KHAI NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA AN NĂM HỌC 2019-2020

LINK TẢI: THÔNG TIN CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA AN NĂM HỌC 2019-2020

 THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA AN NĂM HỌC 2020-2021

LINK TẢI: THÔNG TIN CƠ SỞ VẬT CHẤT TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA AN NĂM HỌC 2020-2021

THÔNG TIN ĐỘI NGŨ TRƯỜNG TH NGHĨA AN NĂM HỌC 2020-2021

LINK TẢI: THÔNG TIN ĐỘI NGŨ TRƯỜNG TH NGHĨA AN NĂM HỌC 2020-2021

CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TH NGHĨA AN NĂM HỌC 2020-2021

LINK TẢI: CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC CỦA TRƯỜNG TH NGHĨA AN NĂM HỌC 2020-2021