Công khai đối với CSGD Theo Thông tư 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT NĂM HỌC 2021-2022

Tháng Tám 11, 2021 11:24 sáng

        Căn cứ Công văn số 178/PGDĐT ngày 05 tháng 7 năm 2021 của Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Nam Trực về triển khai thực hiện công khai đối với cơ sở giáo dục theo Thông tư số 36/2017/TT-BGDĐT của Bộ GDĐT.

THÔNG BÁO XẾP LOẠI VIÊN CHỨC  NĂM HỌC 2020 – 2021

1.1

1.2

BIỂU 5: CAM KẾT CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC NĂM HỌC 2021-2022

5.1

5.2

BIỂU 6: THÔNG BÁO CÔNG KHAI CHẤT LƯỢNG GIÁO DỤC

NĂM HỌC 2020 -2021

6.1

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

BIỂU 7: CÔNG KHAI ĐIỀU KIỆN CƠ SỞ VẬT CHẤT NĂM HỌC 2021 -2022

7.1

7.2

7.3

BIỂU 8: CÔNG KHAI ĐỘI NGŨ NHÀ GIÁO TRƯỜNG TIỂU HỌC NGHĨA AN

NĂM HỌC 2021-2022mau8thongtindoingu-thna 21-22_00001mau8thongtindoingu-thna 21-22_00002